Unikátne softvérové riešenie sledovateľnosti výbušnín

Univerzálny skladový systém, ktorý umožňuje jednotným spôsobom narábať a spracovávať informácie o rôznych výbušninách od rôznych výrobcov.Systém funguje nezávisle od výrobcov, od typu použitého kódu, od čítacieho zariadenia, od systému kódovania a dodržania odporúčania značenia výbušnín FEEM (Federation of European Explosives Manufacturers). SWEEET bol od začiatku vyvíjaný s ohľadom na spotrebiteľa a za účelom splnenia platnej legislatívy:

HTML5 Icon
  • Smernica Komisie 2008/43/ES, ktorou sa v súlade so smernicou Rady 93/15/EHS zriaďuje systém na identifikáciu a sledovateľnosť výbušnín na civilné použitie

  • Nariadenie vlády SR č. 298/2012 Z.z. o systéme identifikácie a sledovateľnosti výbušnín na civilné použitie

Údaje nie sú viazané na jedno zariadenie, ale sú dostupné cez web rozhranie, ktoré sprístupní údaje používateľom podľa pridelených oprávnení.
Ako čítačka pre skladníka sa dodáva špičkové PDA Motorla MC67 (IP67) so zabudovaným DPM skenerom.

HTML5 Icon

Termín na implementáciu evidencie: 5. apríl 2015

Do 5. apríla 2015 musia podnikatelia a koncoví odberatelia zriadiť systém jednoznačnej identifikácie výbušniny a jej sledovateľnosti.


Značenie výbušnín

Od 5. apríla 2013 sú výrobcovia výbušnín povinní použiť na označenie výbušnín a aj každého najmenšieho balenia jednoznačnú identifikáciu.

HTML5 Icon